Souborné zkoušky

Souborné zkoušky

Souborné zkoušky ověřují zvládnutí větších tematických celků studenty. Zaměřují se na minimální úroveň probíraného učiva, která je nezbytně nutná pro úspěšné uzavření dané části studia a pro jeho další bezproblémové pokračování.
Souborné zkoušky mají také význam srovnávací, a to s ohledem na stanovené vzdělávací cíle v jednotlivých oblastech výuky na GJS.
V neposlední řadě jsou souborné zkoušky nástrojem, který připravuje studenty ke zvládání rozsáhlejších studijních úkolů včetně závěrečné maturitní zkoušky.
Zkoušky jsou rozděleny rovnoměrně do všech ročníků studia s výjimkou primy.

Podoba a průběh souborných zkoušek se liší v závislosti na konkrétním předmětu či vzdělávací oblasti, u všech je však jako minimum pro úspěšné složení stanoveno dosažení alespoň 50 % bodů.
V případě, že student stanovené minimum splní, je výsledek souborné zkoušky přepočten na známku, která se podílí 1/3 na závěrečné známce z příslušného předmětu. V případě, že student stanovené minimum nesplní, má právo na jeden opravný termín. Pokud student předepsané minimum nesplní ani v opravném termínu, je na konci školního roku z příslušného předmětu neklasifikován a na konci srpna koná komisionální zkoušku pro postup do dalšího ročníku.

V anglickém jazyce bude výsledek souborné zkoušky závazně sloužit k novému zařazení do skupiny, která bude lépe odpovídat aktuální úrovni znalosti jazyka.

V oktávě konají studenti závěrečnou zkoušku z cizího jazyka. Také v oktávě je výsledek souborné zkoušky přepočten na známku, která se u těchto studentů podílí 1/3 na závěrečné známce.
Pavlína Pospíšilová, GJS, 15. 11. 2021

Přehled souborných zkoušek pro školní rok 2023/24:

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz