GDPR

GDPR

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 bude vztahovat na zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců, Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Gymnázia J. Seiferta o. p. s.

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

Osobní údaje žáka školy zahrnují: a) jméno a příjmení, b) datum a místo narození, c) rodné číslo, d) státní příslušnost, e) trvalé bydliště, f) zdravotní pojišťovna, g) zvláštní kategorie osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), h) jiné osobní údaje, pokud jsou nutné v souvislosti s poskytováním služeb ze strany školy. Osobní údaje zákonného zástupce školy zahrnují: a) jméno a příjmení, b) datum narození, c) trvalé bydliště, d) doručovací adresa, e) telefon a e mail, f) povolání. Osobní údaje získáváme přímo od zákonných zástupců žáků školy, a to při uzavírání smlouvy o studiu, při přihlašování žáků ke školnímu stravování a do školního klubu a při přihlašování k účasti žáků při extrakurikulárních aktivitách školy (exkurzích, výletech, školách v přírodě a jiných).

K jakému účelu osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců využíváme

Osobní údaje zpracováváme a využíváme především: a) k plnění povinností školy a školského zařízení, které nám ukládají právní předpisy, zejména § 28 školského zákona, § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a správní řád, b) k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné osoby (docházkový systém školy), c) pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo dotčené osoby (pořízení obrazového záznamu z akcí, kde je tato podmínka stanovena pravidly pro čerpání finančních prostředků EU, pořízení zvukového záznamu pro úřední šetření, vědecká, umělecká a zpravodajská licence, bezpečnostní kamery se záznamovým systémem), d) pro plnění podmínek smlouvy (evidence úhrady úplaty za vzdělávání a školské služby, evidence darů a dárců), e) ke komunikaci s Vámi a ke správě našeho smluvního vztahu, f) k informování o změnách a novinkách v poskytovaných službách, g) k informování o fungování a aktuálních činnostech školní komunity.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože: a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností, c) jste nám na zpracovávání Vašich osobních údajů poskytli kdykoliv odvolatelný souhlas.

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám pouze v případě, kdy je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností, tedy: a) orgánům činným v trestním řízení a soudům obecně, b) kontrolním orgánům, c) školské radě, d) pro statistické účely, e) ČSSZ a zdravotním pojišťovnám, f) OSPOD, g) policii ČR, h) při nahlížení do spisu ve správním řízení, ch) při předání dokumentace žáka při přestupu na jinou školu, i) pro účely poskytnutí zdravotní péče (následný souhlas), j) výlučně pro účely archivnictví.Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím osobám pouze v případě, kdy je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností, tedy: a) orgánům činným v trestním řízení a soudům obecně, b) kontrolním orgánům, c) školské radě, d) pro statistické účely, e) ČSSZ a zdravotním pojišťovnám, f) OSPOD, g) policii ČR, h) při nahlížení do spisu ve správním řízení, ch) při předání dokumentace žáka při přestupu na jinou školu, i) pro účely poskytnutí zdravotní péče (následný souhlas), j) výlučně pro účely archivnictví.

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo: a) na jasné, stručné a srozumitelné informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme a o Vašich právech, b) na přístup k poskytnutým osobním údajům, c) právo na opravu nepřesných osobních údajů, d) získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli vzdělávacích služeb, e) na výmaz Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování nebo (iii) byly zpracovány nezákonně, (f) podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů, (g) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz.

Jak chráníme Vaše osobní údaje

Pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů využíváme technická a organizační opatření sloužící k ochraně údajů před neoprávněným přístupem a jejich zneužití. Zajišťujeme také bezpečnost našich IT systémů. Přijatá opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ing. Miloš Holas; m.holas@gymjs.cz; (+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz