Souborné zkoušky

Souborné zkoušky

Souborné zkoušky ověřují zvládnutí větších tematických celků studenty. Zaměřují se na minimální úroveň probíraného učiva, která je nezbytně nutná pro úspěšné uzavření dané části studia a pro jeho další bezproblémové pokračování.
Souborné zkoušky mají také význam srovnávací, a to s ohledem na stanovené vzdělávací cíle v jednotlivých oblastech výuky na GJS.
V neposlední řadě jsou souborné zkoušky nástrojem, který připravuje studenty ke zvládání rozsáhlejších studijních úkolů včetně závěrečné maturitní zkoušky.
Zkoušky jsou rozděleny rovnoměrně do všech ročníků studia s výjimkou primy a probíhají vždy ve druhém pololetí školního roku.

Tabulka níže obsahuje výčet všech souborných zkoušek pro školní rok 2018/19.

Podoba a průběh souborných zkoušek se liší v závislosti na konkrétním předmětu či vzdělávací oblasti, u všech je však jako minimum pro úspěšné složení stanoveno dosažení alespoň 50 % bodů.
V případě, že student stanovené minimum splní, je výsledek souborné zkoušky přepočten na známku, která se podílí 1/3 na závěrečné známce z příslušného předmětu. V případě, že student stanovené minimum nesplní, má právo na jeden opravný termín. Pokud student předepsané minimum nesplní ani v opravném termínu, je na konci školního roku z příslušného předmětu neklasifikován a na konci srpna koná komisionální zkoušku pro postup do dalšího ročníku.
U zkoušek z angličtiny v sekundě, kvartě či sextě se opravný termín odkládá do druhého pololetí následujícího školního roku. I student, který nedosáhne stanoveného minima, tedy může postoupit do dalšího ročníku a teprve v něm v případě neúspěchu u opravného termínu koná na konci srpna komisionální zkoušku.
V oktávě konají studenti soubornou zkoušku z cizího jazyka pouze v případě, že z daného předmětu nebudou konat profilovou maturitní zkoušku. Také v oktávě je výsledek souborné zkoušky přepočten na známku, která se u těchto studentů podílí 1/3 na závěrečné známce z příslušného předmětu, avšak v případě nedosažení stanoveného minima studenti oktávy soubornou zkoušku neopakují.

Pavlína Pospíšilová, GJS, 15. 3. 2019

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724

gymjs@gymjs.cz