Maturita 2022

Maturita 2022

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Student získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně zvládne obě části maturitní zkoušky.

Ústní maturitní zkoušky se budou konat 16. až 24. 5. 2022

Společná část maturitní zkoušky

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka (z anglického, francouzského, německého nebo španělského jazyka), nebo matematiky.

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Poznámky:
Didaktický test je písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky

Povinnou zkouškou pro všechny je žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek.

Zkoušky mají podobu ústní zkoušky před maturitní komisí, písemné zkoušky, vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, nebo jsou kombinací více z uvedených forem.

Ústní zkoušky a obhajoby prací koná student až po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Poznámky:
Student může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení studenta.
Student může dále konat nejvýše 4 nepovinné zkoušky. Nepovinné zkoušky volí z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky stanovené ministerstvem. Nepovinné zkoušky zadávané ministerstvem koná žák ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2022

Přihlášku k maturitní zkoušce musí všichni maturanti odevzdat do konce listopadu 2021 zástupkyni ředitelky školy.

Termíny maturitních zkoušek - jaro 2022

od 2. až 5. 5. 2022 Státní maturity
x. x. 2022 Profilová maturita - matematika
x. x. 2022 matematika a angličtina - didaktický test
x. x. 2022 čeština a francouzština didaktický test
x. x. 2022 němčina a španělština didaktický test
16.5. až 24. 5. 2022 Ústní maturity + obhajoby maturitních prací

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.

Každý, kdo konal písemnou část maturitní zkoušky zadávanou ministerstvem, může písemně požádat ministerstvo do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek, o přezkoumání výsledku této zkoušky. Ministerstvo žadatele písemně vyrozumí o výsledku přezkoumání nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti.

Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.

Dokumenty ke stažení

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz