Maturita 2019

Maturita 2019

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Student získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně zvládne obě části maturitní zkoušky.

Termíny ústních maturitních zkoušek pro rok 2019 ZDE

Společná část maturitní zkoušky

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek. Zkušebními předměty jsou český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. Zkouška se pak skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si student volí buď cizí jazyk, nebo matematiku.

Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka má vždy 3 části: didaktický test, písemná práce a ústní zkoušení před maturitní komisí. Zkouška z matematiky má formou didaktického testu.

Poznámky:
Didaktický test je písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován. Student se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Předměty, témata, formu a termíny zkoušek určuje škola.

Zkoušky mají podobu ústní zkoušky před maturitní komisí, písemné zkoušky, vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, nebo jsou kombinací více z uvedených forem.

Ústní zkoušky a obhajoby prací koná student až po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Před zahájením profilové části maturitní zkoušky se studenti neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy.

Poznámky:
Student může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně.
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení studenta.
Student může dále konat nejvýše 4 nepovinné zkoušky. Nepovinné zkoušky volí z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky stanovené ministerstvem. Nepovinné zkoušky zadávané ministerstvem koná žák ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Přihlašování k maturitní zkoušce - jaro 2019

Přihlášku k maturitní zkoušce musí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2018 zástupkyni ředitele školy.

Termíny maturitních zkoušek - jaro 2019

10. a 11. 4. 2019 Písemné práce z českého jazyka a literatury (v rámci společné část MZ)
16. a 17. 4. 2019 Písemné práce z cizích jazyků (v rámci profilové části MZ)
5. 4. 2019 Písemná práce z matematiky (v rámci profilové části MZ)
od 2. 5. 2019 Didaktické testy a písemné práce (v rámci společné části MZ)
16. až 22. 5. 2019 Ústní zkoušky (v rámci společné i profilové části MZ), obhajoby maturitních prací

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky

Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky.

Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.

Každý, kdo konal písemnou část maturitní zkoušky zadávanou ministerstvem, může písemně požádat ministerstvo do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek, o přezkoumání výsledku této zkoušky. Ministerstvo žadatele písemně vyrozumí o výsledku přezkoumání nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti.

Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.

Dokumenty ke stažení

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724

gymjs@gymjs.cz