Zápis ze zasedání školské rady GJS 2.5.2013

Zápis ze zasedání školské rady GJS 2.5.2013

Zasedání se zúčastnili všichni členové rady

  • nominovaní zakladatelem Ing. arch. Pavlína Pospíšilová a Dr. Martin Kryl
  • zástupci učitelů  Mgr. Ivana Zábranská a Mgr. Josef Kvasničák
  • zástupci rodičů Mgr. Šárka Miková a Dr. Aleš Lízr,

ředitelka  RNDr. Holasová, manažer Ing. Holas a budoucí ředitel školy Mgr. Musil.

Zasedání se konalo v budově školy od 18 hodin.

 

Program zasedání rady

1)     představení rady

2)     představení budoucího ředitele školy

3)     odpovědnost školské rady

4)     aktualizace internetových stránek školy

5)     příští zasedání rady

 

1) Představení rady

 

Členové školské rady se představili a uvedli, jaké jsou jejich priority pro práci v radě.

 

Mgr. Miková - je maminkou studentky primy, školství je téma, kterému se profesionálně dlouhodobě věnuje. Jejím cílem ve školské radě je podpora profesionálního růstu učitelů.

 

Dr. Lízr - je tatínkem studenta primy. Jeho cílem v radě je umožnit širší přímou komunikaci mezi rodiči a vedením školy. Chce se zaměřit na aktivity, které v dané oblasti povedou k dosažení výborné úrovně na GJS.

 

Dr. Kryl - je tatínkem studenta kvinty i nedávného maturanta Gymnázia Jaroslava Seiferta (GJS). Jeho cílem ve školské radě je posílení spolupráce GJS a GJP, protože v tom vidí příležitost jak do budoucna udržet a rozvíjet kvalitní soukromé školství.

 

Ing. arch. Pospíšilová - je maminkou studenta tercie a budoucí  septimy. Jde jí o posílení školy a zajištění dobré budoucnosti, proto se jí líbí budoucí možnost rozvoje školy spojením se ZŠ.

 

Mgr. Zábranská - učí na GJS 15. rok. Jejím cílem je zkvalitnění komunikace s rodiči, především mimo tradiční formát třídních schůzek. Jde jí i o to, aby se rozšířila komunikace mezi rodiči dětí různých ročníků.

 

Mgr. Kvasničák - učí na GJS 3. rokem. Jeho cílem ve školské radě je podpořit aktivity vedoucí k využívání moderních pedagogických přístupů.

 

 

2) Představení budoucího ředitele školy

 

Mgr. Musil bude ve funkci ředitele GJS oficiálně působit od 1.9.2013. Přeje si, aby se školská rada stala klíčovým partnerem v komunikaci a spolupráci mezi vedením školy, učiteli a rodiči. Má dobré zkušenosti s oddělením třídních schůzek a neformálních setkání s rodiči. Vznikají pak projekty vedené rodiči, které škole pomůžou.

 

Mgr. Musil ve spolupráci se současným vedením školy připravuje Strategický dokument rozvoje školy. Dokument bude obsahovat klíčové priority a klíčové aktivity na přechodné období září 2013-září 2014. Školská rada požádala o předložení pracovní  verze dokumentu na příštím zasedání rady počátkem června.

 

3) Odpovědnosti školské rady

 

Funkce a pravomoci školské rady jsou vymezeny školským zákonem, v některých oblastech ale záleží na dohodě mezi zřizovatelem, vedením školy a školskou radou, jakou zodpovědnost bude rada mít. Členové rady chtějí aktivně podporovat vedení školy a chtějí přicházet s návrhy na jednotlivé projekty, programy i strategické iniciativy. To bylo kladně přijato zástupci zřizovatele i vedením školy. Diskuse nad vymezením zodpovědností rady bude pokračovat na příštích jednáních rady.

 

K této diskusi budou k dispozici výsledky průzkumu mezi rodiči ohledně jejich zájmu aktivně  se podílet na aktivitách školy. Průzkum provedou zástupci rodičů v radě.

 

4) Internetová stránka školy

 

Školská rada doporučuje aktualizovat webovou stránku školy, aby byla zajímavější, přehlednější a poskytovala úplný obraz o aktivitách školy, poukázala na odlišnost školy ve srovnání s dalšími gymnázii v Praze - např. unikátní přijímací řízení, možnost specializace a široký výběr volitelných předmětů ve vyšších ročnících, rodinný přístup ke studentům.

 

5) Příští zasedání školské rady

 

Další zasedání školské rady proběhne 19.6. 2013 od 19 hodin.

Navržený program je 1) Strategický dokument a diskuse o prioritách školy na školní rok 2013-2014, 2) výsledky průzkumu mezi rodiči 3) pravomoci školské rady, 4) volba předsedy školské rady.

 

Zapsal A. Lízr

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz