Zápis ze zasedání školské rady GJS 19.6.2013

Zápis ze zasedání školské rady GJS 19.6.2013

Zasedání se zúčastnilo 5 členů rady - Dr. Martin Kryl, Mgr. Ivana Zábranská, Mgr. Josef Kvasničák, Mgr. Šárka Miková a Dr. Aleš Lízr.

Ing. arch. Pavlína Pospíšilová se omluvila.

Jako host se zúčastnil ředitel školy Mgr. Musil.

Zasedání se konalo od 19 hodin.

 

Program zasedání rady

1) strategický dokument a diskuse o prioritách školy na školní rok 2013/14

2) výsledky průzkumu mezi rodiči

3) pravomoci školské rady

4) volba předsedy školské rady

5) příští zasedání školské rady

 

1) Strategický dokument

Mgr .Musil představil pracovní verzi dokumentu, ve kterém navrhuje další rozvoj školy a priority na příští školní rok. Mgr. Musil by chtěl tento dokument dopracovat za přispění širšího vedení školy, rodičů, učitelů a studentů. Podněty by měly být získány formou diskusí a průzkumů během podzimu 2013 a na jaře 2014, aby dokument získal finální verzi před koncem tohoto "přelomového" školního roku.

Mezi hlavní cíle na příštích 12 měsíců patří

- zmapování možností získat granty nebo další finanční prostředky na rozvoj školy

- zlepšit počítačovou síť, vybavit učebnu IKT novými počítači, poskytnout laptopy nebo kvalitní desktopy učitelům

- inovovat školní internetovou stránku

- uspořádat seminář a setkání pro rodiče o systému financování soukromých škol v ČR

- provést audit ŠVP

- iniciovat vytvoření plně fungujícího školního poradenského pracoviště GJS

- s pomocí školské rady oslovit rodiče a získat je pro spolupráci

 

Během diskuse Mgr. Musil zdůraznil, že jeho cílem je poskytovat maximální množství informací rodičům, studentům a učitelům.

Mg. Musil požádal radu o názor na dokument, členové rady se vyjádří individuálně do příštího zasedání rady.

 

2) výsledky průzkumu mezi rodiči

Průzkum potvrdil zájem rodičů o častější nebo intenzivnější komunikaci se školou. Rodiče se chtějí setkávat spíše v rámci třídy. I když členem poradního sboru školské rady by se chtěla stát méně než polovina respondentů, mnoho rodičů vyjádřilo ochotu škole pomoci v konkrétních oblastech.

Výsledky průzkumu jsou k dispozici v sekci školské rady na stránce školy.

 

3) pravomoci školské rady

Vyplývají ze schváleného Jednacího řádu školské rady při Gymnáziu J. Seiferta o.p.s. Dle článku I, odstavce 3, školská rada:

a)    vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b)    schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)    schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)    schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e)    podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)     projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g)    projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)   podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i)     podává návrh na odvolání ředitele,

j)     podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Jednací řád tedy radě vytyčuje široké pole působnosti, které rada svojí činností naplní.

 

4) volba předsedy školské rady

Volbu vedl dr. Kryl. Na předsedu školské rady byl navržen dr. Lízr, který kandidaturu přijal. V následujícím hlasování byl nadpolovičním většinou 4 hlasů zvolen. Jeden člen rady se hlasování zdržel.

 

Příští zasedání školské rady

Další zasedání školské rady proběhne 26.9. 2013 od 17 hodin.

Navržený program

1) vyjádření rady k výroční zprávě o činnosti školy. Ředitel zašle zprávu                       členům rady nejpozději do 10.9. 2013 (všichni)

2) připomínky členů školské rady ke Strategickému dokumentu, představení              priorit a aktivit vedení školy ve školním roce 2013-2014 (Mgr. Musil)

3) návrhy aktivit rady od září 2013 do ledna 2014 (členové rady zašlou                        návrhy nejpozději do 24.9.2013)

4) termíny pro předložení dokumentů, u kterých se vyžaduje schválení nebo                          projednání radou (Mgr. Musil)

5) termín a návrh programu příštího zasedání školské rady

 

 

zapsal A. Lízr

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724, (+420) 266 313 753

gymjs@gymjs.cz