Archiv zápisů školské rady

Archiv zápisů školské rady

Ustavující schůze Školské rady 10.1.2006

Ustavující schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána ředitelkou školy RNDr. Pavlou Holasovou na základě ustanovení § 167 odst. 7 zák. 561/2004 Sb. (Školský zákon) dne 10.1. 2006

Školská rada je šestičlenná, dva členové - ing. Kovács a Mgr. Vojtovičová - jsou v radě jako zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, Mgr. Farrimondová a Mgr. Virtová jsou v radě jako zástupci pedagogických pracovníků, RNDr. Kvačková a RNDr. Svoboda byli do Školské rady jmenováni zřizovatelem školy.
Školská rada na své ustavující schůzi:
1. Seznámila se se svými povinnostmi dle § 168 Školského zákona

2. Stanovila svůj jednací řád

3. Zvolila RNDr. Petra Svobodu jako svého předsedu

4. Určila termín další schůze Školské rady na středu 1.3. 2006 v 17:00

5. Schválila předběžný program příští schůze - body dle § 168 odst. 1) písm. c) a d) Školského zákona

6. Požádala ředitelku školy RNDr. Pavlu Holasovou o poskytnutí Školního řádu GJS, Stipendijního řádu GJS a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků GJS tak, aby se na příští schůzi mohla Školská rada k těmto materiálům vyjádřit v souladu s požadavky uvedenými ve Školském zákoně dle § 168 odst. 1) písm. c) a d).

Druhá schůze Školské rady dne 1.3. 2006
Přítomni: Mgr. Helena Farrimondová RNDr. Pavla Holasová RNDr. Helena Kvačková Mgr. Eva Virtová Mgr. Dana Vojtovičová ing. František Kovács , Csc. RNDr. Petr Svoboda
Na své druhé schůzi Školská rada projednala nejdříve body dle § 168 odst. 1) písm. c) a d) zák. 561/2004 Sb. (školský zákon), tj. body 1) - 3) dle předběžného programu schůze, který byl schválen na ustavující schůzi Školské rady.

1. Školská rada schválila bez připomínek Vnitřní řád školy

2. Školská rada schválila bez připomínek Zásady hodnocení žáků

3. Školská rada schválila bez připomínek Stipendijní řád školy

4. Školská rada vyjádřila podporu vedení školy v úsilí o zachování a modernizaci školní jídelny.

5. Školská rada projednala s vedením školy možnosti získání finančních příspěvků na akce spojené s oslavami 15. výročí školy. Doporučila oslovit absolventy školy společně s rodiči stávajících studentů.

6. Školská rada v diskuzi o možnostech provozních úspor (dle § 168 odst. 1) písm. f ) navrhla vedení školy prověřit všechny možnosti snížení nákladů na vytápění budovy včetně možnosti výměny dodavatele tepla.

Třetí schůze Školské rady dne 9. 10. 2006
Zápis z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 9. října 2006 v budově gymnázia, Vysočanské náměstí 500, Praha 9.
Přítomni: Mgr. Helena Farrimondová, RNDr. Pavla Holasová, Mgr. Dana Vojtovičová, RNDr. Petr Svoboda, ing. František Kovács, Csc., Mgr. Eva Virtová

Nepřítomni: RNDr. Helena Kvačková (omluvena)

Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 písm. b) zák. 561/2004 Sb v platném znění.

Školská rada na své schůzi:

1. Projednala a jednomyslně schválila předloženou výroční zprávu za školní rok 2005/2006 a zprávu o hospodaření.

2. Školská rada byla informována vedením školy o stavu jednání mezi GJS a servisní organizací Montservis Praha a.s., která zajišťuje vytápění budovy GJS.

3. Školská rada byla informována vedením školy o stavu jednání o případné rekonstrukci školní jídelny.

Čtvrtá schůze Školské rady dne 21. 6. 2007
Zápis z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 21. června 2007 v budově gymnázia , Vysočanské náměstí 500, Praha 9
Přítomni: Mgr. Helena Farrimondová, RNDr. Pavla Holasová, Mgr. Dana Vojtovičová, RNDr. Petr Svoboda, ing. František Kovács, Csc., Mgr. Eva Virtová

Nepřítomni: RNDr. Helena Kvačková (omluvena)

Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 písm. b) zák. 561/2004 Sb v platném znění.

Školská rada na své schůzi:

1. projednala a schválila Zprávu o hospodaření školy za rok 2006

2. projednala a schválila Zprávu auditora o hospodaření školy za rok 2006

3. schválila termín dokončení ŠVP k 31.8.2007

Pátá schůze Školské rady dne 11. 10. 2007
Zápis z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 11. října 2007 v budově gymnázia , Vysočanské náměstí 500, Praha 9
Přítomni: Mgr. Helena Farrimondová, RNDr. Pavla Holasová, Mgr. Dana Vojtovičová, RNDr. Petr Svoboda, ing. František Kovács, Csc., Mgr. Eva Virtová

Nepřítomni: RNDr. Helena Kvačková (omluvena)

Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. zák. 561/2004 Sb v platném znění.

Školská rada na své schůzi:

a) projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2006/2007 a zprávu o hospodaření školy

b) projednala a schválila přílohu Výroční zprávy za školní rok 2006/2007 pro ŠO MHMP

Šestá schůze Školské rady dne 9. října 2008

Zápis z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 9. října 2008 v budově gymnázia, Vysočanské náměstí 500, Praha 9
Přítomni: Mgr. Helena Farrimondová, RNDr. Helena Kvačková, Mgr. Dana Vojtovičová, RNDr. Petr Svoboda, ing. František Kovács, Csc., Mgr. Eva Virtová, MUDr. Miroslava Benešová, RNDr. Pavla Holasová, Ing. Miloš Holas.
Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 zák. 561/2004 Sb.

Školská rada Gymnázia J. Seiferta o.p.s. na své schůzi:

a) projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2007/2008 vč. zprávy o hospodaření školy

b) projednala a bere na vědomí Rozvahu pro rok 2007 a Výkaz zisku a ztrát za rok 2007

c) projednala a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora k účetní uzávěrce roku 2007

d) navrhla jako novou členku Rady paní MUDr. Miroslavu Benešovou za odstupující Mgr. Danu Vojtovičovou.

1. Schůze Školské rady v roce 2009
Zápis z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 15. června 2009 v budově gymnázia, Vysočanské náměstí 500, Praha 9
Přítomni členové rady: Mgr. Helena Farrimondová, Mgr. Ivana Zábranská, RNDr. Helena Kvačková, Mgr. Eva Virtová, ing. František Kovács, Csc., JUDr. Martin Kryl, JUDr. Artur Ostrý, RNDr. Petr Svoboda, omluvena MUDr. Miroslava Benešová

Za Gymnázium J. Seiferta o.p.s.: RNDr. Pavla Holasová, Ing. Miloš Holas
Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 zák. 561/2004 Sb.
Školská rada Gymnázia J. Seiferta o.p.s. na své schůzi:
a) projednala a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora k účetní uzávěrce roku 2008

b) schválila předložený ŠVP pro kvartu až oktávu

c) projednala a bere na vědomí zprávu České školní inspekce z 31.3.2009
Zapsal: Petr Svoboda

2. Schůze Školské rady v roce 2009
Zápis z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 7. října 2009 v budově gymnázia, Vysočanské náměstí 500, Praha 9
Přítomni členové rady: Mgr. Helena Farrimondová, Mgr. Ivana Zábranská, RNDr. Petr Svoboda, ing. František Kovács, Csc., Mgr. Eva Virtová, MUDr. Miroslava Benešová, JUDr. Artur Ostrý

Omluveni: RNDr. Helena Kvačková, JUDr. Martin Kryl

Za Gymnázium J. Seiferta o.p.s.: RNDr. Pavla Holasová, Ing. Miloš Holas
Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 zák. 561/2004 Sb.
Školská rada Gymnázia J. Seiferta o.p.s. na své schůzi:
a) projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2008/2009.
Zapsal: Petr Svoboda

1. zápis v roce 2010

z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 28. června 2010 v budově gymnázia, Vysočanské náměstí 500, Praha 9


Přítomni:

Mgr. Helena Farrimondová, Mgr. Iva Zábranská, RNDr. Petr Svoboda, Ing. František Kovács, Csc., Mgr. Eva Virtová, MUDr. Miroslava Benešová, JUDr. Artur Ostrý, RNDr. Helena Kvačková, JUDr. Martin Kryl, Mgr. Martin Kašpar, RNDr. Pavla Holasová, Ing. Miloš Holas
Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 zák. 561/2004 Sb.
Školská rada Gymnázia J. Seiferta o.p.s. na své schůzi projednala tyto body:
a) Předseda školské rady poděkoval odstupujícím členům Heleně Farrimondové, Evě Virtové a Heleně Kvačkové za práci ve školské radě.

b) Školská rada jednomyslně odhlasovala návrh předsedy rady a dále bude pracovat v následujícím složení
Petr Svoboda – předseda

Miroslava Benešová

Iva Zábranská

Martin Kašpar

František Kovács

Martin Kryl

Artur Ostrý
c) Školská rada projednala návrhy úprav ustanovení školního řádu a schválila je.

d) Definitivní znění úprav pro zveřejnění školního řádu připraví dr. Martin Kryl, termín do konce srpna 2010. Konečné znění školního řádu schválí jednotliví členové rady písemně, a to k rukám předsedy školské rady.
Zapsal: Svoboda
Dodatek 1. zápisu:

K 1.9.2010 bylo konečné znění Školního řádu schváleno většinou členů Školské rady.

2. zápis v roce 2010

z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 12. října 2010 v budově gymnázia, Vysočanské náměstí 500, Praha 9Přítomni:

Mgr. Iva Zábranská, Mgr. Martin Kašpar, Ing. František Kovács, Csc., JUDr. Martin Kryl, JUDr. Artur Ostrý, RNDr. Petr Svoboda
RNDr. Pavla Holasová
Omluvena: MUDr. Miroslava Benešová
Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 zák. 561/2004 Sb.
Školská rada Gymnázia J. Seiferta o.p.s. na své schůzi:
a) Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti Gymnázia za školní rok 2009/2010 včetně Zprávy o hospodaření a Zprávy nezávislého auditora.
Zapsal: Svoboda

1. zápis v roce 2011

Z řádné schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s., konané dne 13. října 2011 v budově gymnázia , Vysočanské náměstí 500, Praha 9


Přítomni:

MUDr. Miroslava Benešová, Mgr. Ivana Zábranská, Mgr. Martin Kašpar, JUDr. Martin Kryl, ing. František Kovács , Csc., JUDr. Artur Ostrý, RNDr. Petr Svoboda, RNDr. Pavla Holasová, Ing. Miloš Holas
Schůze Školské rady Gymnázia J. Seiferta o.p.s. byla svolána předsedou rady RNDr. Petrem Svobodou na základě ustanovení § 168 odst. 1 zák. 561/2004 Sb.
Školská rada Gymnázia Jaroslava Seiferta o.p.s. na své schůzi:
a) projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2010/2011
Zapsal: Svoboda

1. zápis v roce 2012

naleznete zde.

 

Jak nás najdete?

Vysočanské náměstí 500
190 00 Praha 9

(+420) 266 310 724

gymjs@gymjs.cz